Đội ngũ lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

ÔNG TRẦN MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

 

Học vị: Thạc sỹ Kinh tế

Quê quán: Bình Lục - Hà Nam

 

        ÔNG HỒ NGỌC LONG                                                                          ÔNG NGÔ ANH TUẤN

Ủy Viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc                                                                                 Ủy Viên HĐQT 

 

             Học vị: Kỹ sư Xây dựng                                                                                            Học vị: Kiến trúc sư

      Quê quán: Quỳnh Lưu - Nghệ An                                                                       Quê quán: Quảng Trạch - Quảng Bình

 

         ÔNG TRẦN VĂN HIỂN                                                                      ÔNG NGUYỄN DUY PHÚC

   Ủy Viên HDDQT kiêm Kế toán trưởng                                                                                    Ủy Viên HĐQT

 

              Học vị: Thạc sỹ Kinh tế                                                                         Học vị: Kỹ sư Địa chất Thủy văn - Công trình                    

         Quê quán: Đông Anh - Hà Nội                                                                                Quê quán: Lộc Hà - Hà Tĩnh