Công ty thành viên
  • Công ty TNHH Nhôm kính Châu Âu (EURO_AG)

    Công ty TNHH Nhôm kính Châu Âu (EURO_AG)

    Cập nhật: 13/4/2018 | 10:31:39 AM

    Góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của HASKY GROUP, có rất nhiều công ty đối tác và thành viên, trong số đó góp sức lớn nhất là Công ty TNHH...